Statut Stowarzyszenia

W dniu 18 października 2016 roku do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz.

Statut stowarzyszenia

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz

z dnia 12 września 2016 r.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§  7.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II Cele i sposoby działania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1 Rekonstrukcja historycznego ubioru kobiecego, w szczególności z okresu pierwszej połowy XX wieku.

2 Rekonstrukcja sylwetek kobiet walczących w konfliktach zbrojnych oraz wspierających wysiłek wojenny, w szczególności w okresie I i II wojny światowej.

3 Gromadzenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej historii mody kobiecej w XX wieku oraz historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet.

4 Propagowanie przedwojennych tradycji w zakresie ubioru i savoir-vivre jako modelu, na którym warto opierać współczesny model relacji społecznych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1 Odtwarzanie i gromadzenie historycznych strojów kobiecych (cywilnych i militarnych), przy zachowaniu jak najdalej posuniętej wierności historycznej.

2 Odtwarzanie całości sylwetek historycznych, uwzględniających strój, dodatki, makijaż oraz fryzury, przy zachowaniu jak najdalej posuniętej wierności historycznej.

3 Organizację i uczestnictwo w pokazach mody historycznej.

4 Organizację i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i/lub komercyjnym, związanych z tematyką historyczną.

5 Uczestnictwo w inscenizacjach historycznych.

6 Organizację i uczestnictwo w wernisażach i wystawach tematycznych.

7 Prowadzenie badań nad historią mody kobiecej w XX wieku,
w szczególności uwzględniających materiały źródłowe: pisane, audiowizualne oraz mówione.

8 Gromadzenie oryginalnych przedmiotów związanych z historią mody kobiecej oraz rolą społeczną kobiet.

9 Spotkania i wyjazdy członków Stowarzyszenia poświęcone pogłębianiu wiedzy dotyczącej historii XX wieku, w szczególności zaś historii mody.  

10 Organizację i uczestnictwo w sesjach zdjęciowych o tematyce historycznej.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków założycieli,

2) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych,

4) kandydatów.

§ 12.

 1. Członkiem założycielem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Kandydatem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 6. Członek założyciel nabywa członkowstwo z chwilą złożenia podpisów pod wnioskiem o rejestrację Stowarzyszenia. Członkowie założyciele zwołują Zebranie Założycielskie i wyznaczają termin Walnego Zebrania, na którym dokonują wyboru władz Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym.
 7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd , na podstawie Wniosku o przyjęcie do stowarzyszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
 8. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 9. Kandydat przyjęty zostaje przez Walne Zebranie na okres próbny
  6 miesięcy, podczas którego zobowiązany jest przestrzegać statutu stowarzyszenia, wziąć czynny udział w przynajmniej 60% wydarzeń odbywających się w danym okresie oraz skompletować dwa zestawy strojów historycznych (rekonstrukcja sylwetki z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz rekonstrukcja sylwetki z lat 40. XX wieku).

§ 13.

1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

 1. c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 3. e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 5. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt b,c,d,e,f.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.
 5. Kandydat z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt b,c,d,e,f. Kandydat staje się członkiem zwyczajnym na wniosek Walnego Zebrania po spełnieniu warunków wymaganych w okresie kandydackim. Kandydat nie opłaca składek członkowskich.

§ 15.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok po uprzednim pisemnym upomnieniu,wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16.

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§17.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata,
  a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany
w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci oraz zaproszeni goście.

§ 20.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co
3 miesiące. Zarząd informuje wszystkich członków uprawnionych do udziału
w Walnym Zebraniu Członków o jego terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek, co najmniej 60% liczby członków zwyczajnych.
 1. Zarząd  jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego
  w ust. 1 pkt 2 i 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie zmian statutu,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, w tym wybór Prezesa

Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7) uchwalenie decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego niepełniącego funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, kandydata lub członka wspierającego na pisemny wniosek trzech innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 24.

 1. Zarząd  jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 4 członków w tym Prezesa.

1) Na stanowisko Prezesa powołuje Walne Zebranie.

2) Na stanowisko Wice-prezesa powołuje Walne Zebranie.

3) Na stanowisko Członka Zarządu powołuje Walne Zebranie.

4) Na stanowisko Skarbnika Zarządu powołuje Walne Zebranie.

 1. Do reprezentowania Zarządu  upoważniony jest każdy członek Zarządu.

§ 25.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. Do zadań Skarbnika należy:
  1. założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia,
  2. prowadzenie księgowości,
  3. przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów
   i wydatków za rok ubiegły,
  4. przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu preliminarza dochodów
   i wydatków na rok następny,
  5. pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,
  6. składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego.

1) Na stanowisko Przewodniczącego powołuje Walne Zebranie.

2) Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego powołuje Walne Zebranie.

3) Na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli,

 1. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 2. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  w terminie ustalonym statutem,
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 28.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V Majątek i fundusze

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. dochody z własnej działalności

4)  dochody z majątku Stowarzyszenia

5)  dotacje

§ 31.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 32.

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych większych niż 1000 zł brutto w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych mniejszych niż 1000 zł brutto
  w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu.

 

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.